سامانه رصد وضعیت شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه

شیوه نامه بهره مندی از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی

دانش آموختگان مشمول نظام وظیفه می توانند با ارائه معرفی نامه رسمی از مدیر شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد - شتاب دهنده های کسب و کار و صندوق های سرمایه گذاری جسورانه دارای مجوز و صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی از طرق سامانه Soraya.bmn.ir درخواست خود را برای بهره مندی از این تسهیلات ارائه نمایند.

اطلاعات تفضیلی بر روی سامانه www.Bmn.ir و  www.Daneshbonyan.ir قراردارد